Wnioski o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców

logo minister edukacji i nauki

UWAGA ! ZMIANA TERMINU !!!

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lica 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i dla studentów i wybitnych młodych naukowców  (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637), Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących Się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

   Zgodnie z art. 360 ust. 2 ww. ustawy , młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni lub w innych podmiotach prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Ocena wniosku o stypendium odbywa się w trzech następujących kategoriach:

  • czasowym – bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie ostatnich czterech lat pracy naukowej kandydata, do dnia 30 listopada 2021 r.,
  • formalnym – stypendium można otrzymać tylko raz,
  • merytorycznym – znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej państwa oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju, wykazanie co najmniej 3 monografii naukowych, rozdziałów monografii naukowej lub artykułów naukowych w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach z całego okresu pracy naukowej,  jest ograniczona, tj.:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej.

Kandydatów do stypendiów naukowych zgłasza JM Rektor ( zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).Wnioski o przyznanie stypendium składa się do właściwego ministra  w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.12.2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

   W przypadku decyzji o udziale w naborze, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Martą Szymańską  ( tel. 032 208-3534 ) w celu utworzenia przedmiotowego wniosku w systemie teleinformatycznym Ministerstwa.

Po wypełnieniu wniosku o stypendium w systemie teleinformatycznym, należy  przekazać go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r, celem zaopiniowania przez osoby uprawnione.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

W związku z licznymi informacjami o bardzo późnym otrzymaniu informacji o możliwości składania wniosków, w drodze wyjątku wydłużony został ostateczny i nieprzekraczalny termin na ich wypełnianie  tj. do dnia 13.12.2021r.