logo systemu POLON

Aktualności

1. Wznowienie odświeżania danych na środowisku demo
2022-07-12
18.07.2022 r. ostało wznowione odświeżanie danych na środowisku demonstracyjnym systemu.
2. Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2021
2022-07-19
W dniu 19 lipca 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) za rok 2021.
Dane powinny zostać sprawozdane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego i przekazane do GUS do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/
Reguły walidacji formularza mobilności opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
3. Zniesienie walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N
2022-07-20
Walidacja uniemożliwiająca wprowadzenie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia została zniesiona. Aktualnie oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym można dodać lub usunąć w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego, gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez JM Rektora.
logo systemu POLON

ELA

OPI–PIB uruchomił na zlecenie MEiN siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA pozwala zarówno obserwować aktywność zawodową absolwentów po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich pracę w czasie studiów, a także przed ich rozpoczęciem.
ELA czerpie dane z POL-onu oraz wykorzystuje informacje z rejestru osób objętych ubezpieczeniem społecznym, który jest prowadzony przez ZUS.
Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia w 2020 r. i obejmują okres co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej po uzyskaniu dyplomu (do grudnia 2021 r.). System jest dostępny na stronie https://www.ela.nauka.gov.pl/pl
logo systemu POLON

Ewaluacja

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 19 lipca jest publikacja wywiadu z wiceministrem nauki Włodzimierzem Bernackim, w którym informuje o tym, że Komisja Ewaluacji Nauki 15 czerwca przedstawiła uchwałę, na podstawie której minister edukacji i nauki podjął ostateczne decyzje o kategoriach naukowych.
W dużej części podtrzymał propozycje KEN. Najlepiej wypadły nauki ścisłe i teologiczne, bardzo dobrze wypadły uczelnie warszawskie.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93078%2Cdgp-sa-juz-wyniki-ewaluacji-najlepiej-wypadly-nauki-scisle-i-teologiczne
https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/58533,19-lipca-2022/74779,Gazeta-Prawna/1

Do zagospodarowania w SUM: elektrokardiograf BLT – 08LT z wózkiem

Zgłaszamy do przekazania na inne jednostki SUM elektrokardiograf BLT – 08LT z wózkiem (nr inwentarzowy ZKE -2- 802-00002/16, nr fabryczny 073T-B-01428) znajdujący się na Oddziale Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii ŚUM ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze.

Urządzenie sprawne w dobrym stanie + wyposażenie. Oddział jest teraz w nowym budynku A+ i został doposażony nowym sprzętem.

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kryszewski

tel: 32-208-3599

logo sum

Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich z późn. zm. uprzejmie informujemy, że nowe formularze dostępne są pod linkiem:

Jednocześnie nadmieniamy, że na prośbę JM Rektora w opracowaniu informatycznym pozostają formularze o przyznanie nagrody w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw). Zostaną one udostępnione w terminie późniejszym odrębnym komunikatem. Elektroniczny obieg wniosków będzie dla Państwa ułatwieniem, wyeliminuje bowiem konieczność przesyłania papierowej wersji wniosku oraz dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.

 

 

Z poważaniem

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n . med. Katarzyna Mizia-Stec

 

Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała