Przesunięty termin sprawozdawczości danych do systemu POL-on

2020-03-13 14:57:57
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki są zobowiązane (zgodnie z art. 219 ust. 6 i 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U z 2018 r., poz. 1669) do wprowadzenia danych do systemu POL-on do baz, o których mowa w art. 342 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego i spowodowanego tym zawieszenia zajęć na uczelniach przez okres 2 tygodni, tj. do dnia 25 marca 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin wprowadzania danych do systemu POL-on, o których mowa powyżej zostaje przesunięty na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Dane, o których mowa powyżej to:

  1.  w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1-20 za okres od dnia 1 października 2018 roku
  2. w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
  3. w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]