ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Przesunięcie terminu złożenia raportów

19.03.2020
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych w ramach poniższych strumieni finansowania według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.:
1. inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową współfinansowane ze źródeł zagranicznych,
2. utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej,
3. programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,
oraz raporty roczne składane na podstawie:
4. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych § 13,
5. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) § 9 ust. 3,
6. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych – nowy wpis w Pomocy systemu

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji
18.03.2020
W celu przekazania formularzy sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 należy się zalogować do systemu POL-on 1.0. Możliwość złożenia formularza posiada użytkownik z rolą INST_PR_SPR.
W menu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dodano pozycję Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji.
Formularz składa się z 4 części:
Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL-on)
Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/aktualizacji użytkownika)
Część 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników wg. kraju pochodzenia wprowadzana przez użytkownika)
Część 4 – Sprawozdanie w wykorzystania subwencji za rok 2019 –  w tej części można pobrać właściwy szablon formularza, wypełnić go i załączyć uzupełniony.
Po wypełnieniu ww. części oraz załączeniu wypełnionego sprawozdania należy zakończyć edycję i nacisnąć Wyślij formularz do Ministerstwa.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

18 mar 2020
W dniu 17 marca opublikowana została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System PBN 2.0 w całości przejmie dotychczasowe funkcjonalności Modułu Sprawozdawczego oraz Modułu Repozytoryjnego systemu PBN.
Obecnie udostępniona wersja systemu PBN 2.0 jest aktualnie w trybie tylko do odczytu. Pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0. Nie umożliwia wprowadzania danych, ta i pozostałe funkcjonalności będą udostępniane etapami po zakończeniu migracji danych ze starej wersji PBN do PBN 2.0.
Do systemu PBN 2.0 zostały zaimportowane wszystkie dane zgromadzone dotychczas w systemie PBN Moduł Repozytoryjny. Jednocześnie oznacza to, że ten moduł został ostatecznie zamknięty.
Wraz z udostępnieniem systemu PBN 2.0 przestaje funkcjonować dotychczasowa strona startowa systemu PBN.
W celu umożliwienia wprowadzania danych o publikacjach, system PBN Moduł Sprawozdawczy w starej wersji PBN-S funkcjonuje bez zmian. Moduł Sprawozdawczy PBN jest narzędziem dedykowanym do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie dorobku publikacyjnego podmiotów.
   
W związku z dużym obciążeniem aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy związanej z poprawianiem przez podmioty danych na potrzeby migracji, na wersji DEMO systemu PBN MS wdrożona została funkcjonalność ukrywająca wszystkie publikacje opublikowane przed rokiem 2017. Publikacje te nie zostały usunięte, a jedynie ukryte. Potrzebne jest sprawdzenie wydajności tego rozwiązania w kontekście całych podmiotów oraz o informacja zwrotna o działaniu narzędzia poprzez system Helpdesk. Jeśli rozwiązanie w sposób satysfakcjonujący zwiększy wydajność pracy aplikacji, zostanie wdrożone na wersję produkcyjną systemu na początku przyszłego tygodnia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]