Festiwal

4. Śląski Festiwal Nauki Katowice raz jeszcze! Zobaczcie film z wydarzenia!

Od zakończenia 4. Festiwalu minął ponad miesiąc i organizatorzy już zaczęli przygotowania do kolejnej edycji. Trudno jednak zacząć pracę nad kolejną odsłoną bez podsumowania poprzedniej – czwartej, która odbyła się w dniach 25-27 stycznia 2020 r. w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod hasłem przewodnim „Nauka jest bliżej”. Dziś wiemy, że w wydarzeniu uczestniczyło 51 tys. osób.

Jednym ze współorganizatorów Festiwalu był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Społeczność Uczelni zaprezentowała 12 wykładów, 3 warsztaty oraz 25 stanowisk pokazowych w następujących obszarach: Medycyna i Zdrowie, Nauki Ścisłe, Przyroda oraz w strefie Dziecka i Sportu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za kreatywność i zaangażowanie.

Zobaczcie film podsumowujący Festiwal.

[Przesłano przez: Bożena Langner]

kobiety ćwiczące w sali gimnastycznej

KARNETY SPORTOWE (realizacja w 2020 r.)

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości zapisów na karnety sportowe, które będą obowiązywały w okresie od 01-04-2020 do 30-09-2020, a których zakup podlegać będzie dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.

 

Tabele oraz szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 04.03.2020 do 06.03.2020 r.:

telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 208 35 24

osobiście – w pokoju nr 212 w budynku Rektoratu

mailowo – pod adresem

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniach 11-13 marca 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z pracownikami Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych w celu potwierdzenia obecności na liście użytkowników.

pióro, podpis

Zarządzenie Rektora SUM

Zarządzenie Nr 30/2020
z dnia 26.02.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w prawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 29 ust. 3 i 4 pkt 51 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach z dnia 18.02.2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia właściwej organizacji, w tym możliwości czynnego udziału Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach, ogłaszam dzień 19.03.2020 r. „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam właściwym Dziekanom oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, a w zakresie związanym z czynnościami wyborczymi – Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Polecam umieścić treść niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument w oryginale do pobrania

plakat do koncertu 10 tenorów

Koncert „10 Tenorów” – bilety

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 31.01.2020 r. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że bilety na koncert „10 Tenorów” w dniu 06.03.2020 r. wydawane będą od 27 lutego 2020 r. w pokoju nr 212 – na drugim piętrze budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

logo systemu POLON

Dokumentacja API REST dla POL-on 2.0

2020-02-21 14:56:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych  opublikowane zostały specyfikacje techniczne dla usług wymiany danych systemu POL-on. W tym miejscu będzie na bieżąco publikowana informacja o stanie usług sieciowych dla obu wersji aplikacji (POL-on 1 i POL-on 2). Zgodnie z założeniami procesu migracji poszczególne moduły starego systemu będą wygaszane i przenoszone do nowej aplikacji.
Czytaj dalej