ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Uchwała Nr 9/2020 UKW

Uchwała Nr 9/2020

z dnia 6 marca 2020 r.

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2020 – 2024

 

w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r.

 

Na podstawie § 50 ust. 4 pkt 1  Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  w związku z pismem jednego z kandydatów na Rektora – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka Komisja ponownie przeanalizowała kwestie dotyczące zmiany sposobu głosowania na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2019 z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą REGULAMINU WYBORÓW REKTORA, SENATU ORAZ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH NA KADENCJĘ 2020-2024.

§ 2

Zobowiązuje Przewodniczącego do przedłożenia Rektorowi oraz Kandydatom na Rektora niniejszej uchwały oraz protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 15/2020 UKW

Komunikat Nr 15/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 6 marca 2020 r.

 

W dniu 06.03.2020 działając w najlepszym interesie społeczności akademickiej Uczelniana Komisja Wyborcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako organ kolegialny jednomyślnie podjęła decyzję o elektronicznym zdalnym trybie głosowania na Rektora SUM w dniu 19.03.2020r. Za takim trybem przemawia co następuje:

  1. W sytuacji narastającego zagrożenia SARS-CoV-2 zgromadzenia powyżej 500 uczestników (elektorów) w jednym pomieszczeniu stwarza realne zagrożenie rozsiewu zakażenia.
  2. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się odwołanie wszelkich konferencji i wydarzeń medycznych z udziałem  profesjonalistów medycznych.
  3. Zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania kalendarza wyborczego określonego Statutem SUM.
  4. Głosowanie elektroniczne pozwoli na uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie epidemiologiczne i ewentualne obawy elektorów.
  5. Przygotowanie równolegle dwóch form (tradycyjnej i zdalnej) głosowania ze względu na wydatkowanie środków publicznych może nosić znamiona niegospodarności.
  6. Forma zdalnego głosowania została sprawdzona w wyborach do Senatu SUM i kandydatów elektorów.

Ostateczna decyzja dotycząca zmiany formy wyborów zostanie oddana do decyzji Senatu SUM.

 

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 14/2020 UKW

Komunikat Nr 14/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 5 marca 2020 r.

 

DotyczyKandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w terminie określonym Kalendarzem Wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęły 2 Kandydatury na Rektora tj.:

a) prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Radę Uczelni

b) prof. dr hab. n .med. Andrzeja Więcka zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]