logo Warsaw Health

Rusza nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”- inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH. Link do strony WHIH dot. Projektu: https://whih.abm.gov.pl/whi/platforma-mentoringowa-whih/opis-programu/1930,Opis-programu.html

Program mentoringowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH, zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub

Od 23 stycznia do 10 lutego 2023 – nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 13 do 17 lutego 2023 – I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 20 lutego do 3 marca 2023 – II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora- Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów

Od 6 do 17 marca 2023– III etap oceny w formie sesji match-makingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni Mentorzy

Marzec – Czerwiec 2023 – indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach:

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez Zespoły w wersji papierowej do Centrum Transferu Technologii SUM (ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice) oraz ich skany w wersji elektronicznej na adres mailowy: w terminie do 10.02.2023 r.

Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się na dole strony.

Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub: https://whih.abm.gov.pl/whi/platforma-mentoringowa-whih/regulamin/1934,Regulamin.html

Plik do pobrania:

Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z Centrum Transferu Technologii SUM, z panem Jakubem Gomolą ( , tel. 32 208 36 40).

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W trakcie pracy nad scenariuszem można przeglądnąć go w całości klikając w lewym górnym rogu na link „Wyświetl wszystkie kroki”.

print screen ekranu

Po kliknięciu otworzy się okno „Podgląd kryteriów wyszukiwania”, w którym jest opisany każdy krok scenariusza i możliwością jego poprawienia po kliknięciu niebieskiego przycisku „Edytuj krok”. Na dole okna znajdują się przyciski ułatwiające nawigację w oknie. Przycisk z liczbą pozwoli przewinąć opis scenariusza na początek kroku o wskazanym numerze. Przyciski z „<” i z „>” wyświetlą odpowiednio opis wcześniejszego/kolejnego kroku względem obecnie widocznego. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk „Język naturalny”.

print screen ekranu

Jego kliknięcie otworzy stronę, na której zostały zebrane opisy wszystkich kroków w języku naturalnym.

print screen ekranu

Logo PKK

AUTOZAPIS 2023 w PPK

Powyższa informacja dotyczy pracowników Uczelni oraz osób, z którymi Uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że co 4 lata (tj. w 2023, 2027, 2031 itd.) każdy pracodawca ma obowiązek dokonać autozapisu do PPK.

W 2023 r. odbędzie się pierwszy tzw. autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Co to oznacza dla pracownika?
Każdy pracownik w wieku 18-55 lat, bez względu na to czy uprzednio składał deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy też nie, będzie automatycznie do PPK zapisany.

Kogo nie obejmuje autozapis?
Ponowny autozapis nie obejmie osób powyżej 55 roku życia, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składają deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co powinien zrobić pracownik, który nie chce przystąpić do PPK?
Należy złożyć nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku ponownie deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – POBIERZ

Co z osobami, które ukończyły 55 lat a chcą przystąpić do PPK?
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu – wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Co z osobami, które ukończyły 70 lat?
W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł „zapisać” osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Gdzie składać dokumenty?
Dokumenty, o których mowa powyżej uprzejmie prosimy składać w oryginale do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych, Dziekanatów, oraz pozostałych jednostek , które zawierają umowy cywilnoprawne w terminach:

  • do dnia 28.02.2023 r. – dotyczy wniosków
  • od 01.03.2023 r. – dotyczy deklaracji
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Redakcja FA przeanalizowała statystyki ostatniej ewaluacji. Efekt analizy został przedstawiony na stronie https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/ewaluacja-nieoczywiste-statystyki-w-podgrupach/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 05.01.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.01.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-01-1/