logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

Nadchodzące szkolenia (on-line, Teams):
– Dane finansowe 2023-02-09 godz. 09:30
– Inwestycje 2023-01-26 godz. 09:30 oraz 2023-02-27 godz. 09:30
– Osoby ubiegające się o stopień doktora 2023-02-14 godz. 09:30
– PBN – opłaty za publikacje 2023-01-19 godz. 10:00
– Postępowania awansowe (stopień dr i dr hab.) 2023-01-25 godz. 09:30
– Pracownicy cz. 1 i 2 2023-02-23 godz. 09:30
– Studenci 2.0 2023-02-20 godz. 09:30

logo systemu POLON

Materiały VI Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów (12–13 grudnia 2022 r.) dotyczące systemu POL-on

1. Marek Michajłowicz (OPI PIB): Wykorzystanie centralnych systemów wytwarzanych w OPI PIB na potrzeby ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2022
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Michajlowicz_Marek_Wykorzystanie-centralnych-systemow.pdf
3. Odpowiedzi na pytania przekazane do OPI podczas spotkania Forum Dziekanatów
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Odpowiedzi-OPI-na-pytania-Forum.pdf
4. Odpowiedzi na pytania z czatu Forum Dziekanatów Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pytania-i-odpowiedzi-z-czatu-100-pytan-do-dyr.-M.-Czai.pdf
5. Harmonogram udostępniania sprawozdań w systemie POL-on (nazwa sprawozdania / planowany termin udostępnienia w POL-on / termin składania)
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji  – 8 luty / 28 luty 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji – 9 marzec / 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego – 9 marzec / 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy – 8 czerwiec / 30 czerwiec 2023 r.
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Sprawozdawczość GUS za 2022 rok (21.12.2022)
Zgodnie z ustaleniami MEiN wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 28 lutego br. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
2. Podstawa prawna dla studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia (3.01.2023)
Podstawa „Brak dokumentu” może być wskazana w przypadku, gdy jednocześnie są spełnione warunki: uczelnia została utworzona przed 1990-01-01, data utworzenia kierunku studiów jest wcześniejsza niż 2005-10-01, brakuje dla studiów wprowadzonego w systemie właściwego numeru aktu prawnego.
3. Aktualizacja listy ról w systemie POL-on (11.01.2023)
4. Obszar Studenci – udostępnione raporty (12.01.2023)
5. Moduł Inwestycje – wygląd i zawartość modułu oraz rejestracja nowej inwestycji (12.01.2023)
Raportowanie danych powinno odbywać się w trybie bieżącym. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ws. Pol-on z dnia 17 grudnia 2021 r. jednostki zobowiązane były do 31 sierpnia 2022 r. uzupełnić dane w systemie POL-on 2.0 za okres od 1 października 2018 r. Do dnia 31 marca br. należy zaraportować dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 29 grudnia 2022 r. został udostępniony formularz GUS S-10 za rok 2022.
2. W dniu 10 stycznia br. w module Raporty, w obszarze dotyczącym Studentów, został udostępniony raport „Studenci pozostający w procedurze skreślenia”.
3. W dniu 12 stycznia br. został udostępniony formularz GUS S-11 za rok 2022.
4. W dniu 12 stycznia br. została udostępniona możliwość składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2022.
Termin składania oświadczeń mija 31 stycznia 2023 r. Oświadczenie składa Rektor według stanu danych w systemie na dzień 31 grudnia 2022.
W związku z koniecznością złożenia oświadczenia przez JM Rektora, P.T. Dziekani oraz Kierownicy działów wprowadzających dane do systemu proszeni są o przysłanie do dnia 20 stycznia do sekretariatu Biblioteki podpisanych oświadczeń, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Zasad przekazywania danych do POL-on  (Zarządzenie 132/2020 https://aktyprawne.sum.edu.pl/?phrase=&number=132%2F2020)
5.  W dniu 16 stycznia została wprowadzona zmiana prezentacji menu z listą modułów – zostały one posortowane alfabetycznie.
6. W dniu 17 stycznia br. została wdrożona w systemie POL-on 2.0 nowa wersja modułu Studenci (1.51.0). Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-3/494151
nagłówek Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Nabór wniosków w programie „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” – już wkrótce!

W dniach od 1 do 28 lutego odbędzie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach nowej edycji programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”!

Wnioski można składać w ramach pięciu obszarów tematycznych:

Obszar tematyczny 1: Światowej klasy naukowcy w Metropolii.

Dofinansowanie do projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci nagród w skali globalnej zostaną zaproszeni do prowadzenia zajęć lub innych aktywności na uczelniach GZM.

Obszar tematyczny 2: Wsparcie badań

Dofinansowanie do projektów polegających na prowadzeniu badań niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora na uczelniach znajdujących się w granicach GZM lub prowadzeniu projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych w stopniu doktora.

Obszar tematyczny 3: Nowatorskie metody kształcenia

Dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich w skali uczelni programów edukacyjnych kierowanych do studentów uczelni,
w tym w szczególności programów skupionych na aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych, programów realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych, a także programów pogłębiających możliwość kształcenia praktycznego/kształcenia w działaniu.

Obszar tematyczny 4: Konkursy i wydarzenia naukowe

Dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych działających na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa naukowego, jak również organizacji takich wydarzeń na terenie GZM.

Obszar tematyczny 5: Studiuj w Metropolii

Dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu przez uczelnie z terenu GZM indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego roku będących laureatami olimpiad dla szkół ponadpodstawowych, podejmowaniu przez uczelnie wyższe z obszaru GZM inicjatyw naukowych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcających do podejmowania dalszej nauki na obszarze GZM (za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i międzynarodowych).

Dokumentację dotyczącą programu oraz szczegółowe informacje można uzyskać od pracownika Centrum Transferu Technologii SUM, Pani mgr Joanny Rozbickiej-Seman (, tel. 32 208 36 92).

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie!

Grafika: https://metropoliagzm.pl/metropolia-nauki/