ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2020 UKW

Komunikat Nr 2/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisu Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl którego w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, skierowane zostało pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Objęta zapytaniem wątpliwość dotyczy tego, czy osoba będąca dotychczas członkiem senatu z racji sprawowanej funkcji przez dwie następujące po sobie kadencje może kandydować oraz zostać wybraną na członka senatu na kolejne kadencje.

Wobec braku stanowiska Ministerstwa we wnioskowanej sprawie Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że  zgłoszenia kandydatów, których dotyczy pytanie będą przyjmowane w terminie określonym kalendarzem tj. do dnia 08.01.2020 r. a ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii przekazane zostanie odrębnym komunikatem oraz indywidualnie bezpośrednio zainteresowanym kandydatom.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

Flagi państ

Rekrutacja na szkolenie specjalistyczne pn. „Komunikacja międzykulturowa w Uczelni” dla pracowników SUM

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 9 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 23 stycznia 2020 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji
w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:

  • cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
  • różnicami kulturowymi,
  • stereotypami i ich wpływem na komunikację,
  • pojęciem szoku kulturowego,
  • budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
  • komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
  • pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach  w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]