logo systemu POLON

Komunikat w sprawie przekazania danych za rok 2019 do systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) podmioty są zobowiązane do wprowadzenia danych do Systemu POL-on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym, składane przez osoby kierujące podmiotami, powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych przez te podmioty do Systemu POL-on tj., studentów, doktorantów i pracowników.

Szczegółowa treść oświadczeń wraz z zakresem, do którego będą się odnosić zostanie opublikowana w systemie POL-on w późniejszym terminie do pobrania, podobnie jak w latach ubiegłych.
Ostateczny termin ich złożenia zostanie podany w kolejnym komunikacie, jednak będzie to nie wcześniej niż 31 marca 2020 r. z uwagi na datę, do której należy przekazać dane w tym roku.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie zmian w zakresie rejestru osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (NAWA)

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10?offset=0

W Systemie POL-on 1.0 zostały udostępnione zmiany w zakresie rejestru osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (moduł NAWA), które dostosowują obszar do wymogów Ustawy 2.0.
Lista zmian:

 1.  dodano wzór parafy/wzór pieczęci innej osoby upoważnionej,
 2. rozszerzenie słownika o „zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych”,
 3. rozszerzenie słownika funkcji osób:
 • przewodniczący rady dyscypliny naukowej,
 • promotor,
 1.  dostosowanie nazewnictwa pól do zapisów ustawy.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Najnowsze wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/pomoc-polon/

17.01.2020
1. wygląd i zawartość modułu Pracownicy

15.01.2020

 1. rejestracja pracownika
 2. wprowadzanie łącznej liczby godzin zajęć określonych w programie studiów
 3. wprowadzanie liczby godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 4. wprowadzanie liczby godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

 1.  integracja z ORCID – na potrzeby wykorzystania ORCID jako unikalnego identyfikatora naukowca,
 2. integracja z polską i europejską bazą patentów,
 3. zapewnienie dostępu do określonych w prawie rejestrów dla następujących instytucji: RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]