Informacje dotyczące nowego modułu Pracownicy w systemie POL-on 2.0

W wykazie nauczycieli akademickich, według nowych zasad, należy zarejestrować osoby prowadzące zajęcia ze studentami.
Dane o kompetencjach tych tzw. innych osób prowadzących zajęcia, muszą być uzupełnione w systemie od roku 2018.
Dane te będą wprowadzane w polach tekstowych, w których należy opisać ogólny zakres kompetencji i doświadczenia danej osoby.

Dane będą wprowadzane w rozbiciu na następujące informacje:

  • zakres zdobytego doświadczenia,
  • zakres posiadanych kompetencji naukowych,
  • zakres posiadanych kompetencji dydaktycznych,
  • zakres posiadanych kompetencji praktycznych.

W systemie POL-on należy też podać źródło lub źródła finansowania stanowiska pracy, których katalog został zdefiniowany przez § 2 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie POL-on.
System przechowuje tylko bieżącą informację o źródle finansowania dla danego stanowiska. Jeśli źródło finansowania dla danego stanowiska się zmieni, to należy zaktualizować tę informację w systemie.
Można w danym czasie określić więcej niż jedno źródło finansowania dla wskazanego stanowiska.
Zamknięta lista źródeł finansowania:

  • subwencje, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy,
  • środki własne podmiotu,
  • środki pozyskane w ramach przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, zwaną dalej „NAWA”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowe Centrum Nauki,
  • środki pozyskane w ramach programu lub konkursu ogłoszonego przez instytucję zagraniczną,
  • inne środki pozyskane ze źródeł zagranicznych,
  • środki z innych źródeł niż wymienione.

W pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc  został umieszczony 7.01.2020 obszerny Komunikat MNiSW w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/komunikat-w-sprawie-liczby-godzin-zajec-w-systemie-pol-on-w-wykazie-pracownikow-i-w-wykazie-instytucji/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]