logo systemu POLON

Produkcyjne wdrożenie usługi importu XML pracowników oraz usługi stanowej REST API

2020-02-26 18:11:04
W dniu 26 lutego została wdrożona produkcyjnie opcja importu pracowników dla systemu POL-on 2.
Jednocześnie wersja importu XML została podniesiona do wersji 8.2.
W tym samym czasie została wdrożona usługa stanowa REST API służąca do importu stanu pracownika.
Dokumentacja usługi stanowej znajduje się pod adresem https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Import_Employee
Jest to dodatkowa opcja alternatywna do importu XML.
Na stronach pomocy technicznej znajduje się zestaw instrukcji w formie dokumentacji, przykładowego kodu oraz filmów prezentujących możliwości wywołania usług sieciowych https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
Wersja DEMO
Import pracowników oraz usługa stanowa REST API są dostępne od 10 stycznia 2020 na wersji DEMO.
Wszelkie testy importu należy przeprowadzać na wersji DEMO. Środowisko DEMO jest wierną kopią produkcji.
Odświeżanie danych na środowisku DEMO jest wykonywane każdego tygodnia (z niedzieli na poniedziałek).

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

2. Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (26.02.20) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/
Uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia danych do Systemu POL-on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
Wzory oświadczeń będą możliwe do pobrania i wgrania na początku marca bezpośrednio do systemu POL-on, tak samo jak w latach ubiegłych.
Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych do Systemu POL-on tj., studentów, doktorantów i pracowników.
Wzory oświadczeń:
a) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący studentów
b) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący pracowników
c) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący doktorantów
3. Sprawozdawczość GUS 2019 (27.02.20) – film oraz opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 i S-12 generowanych w systemie POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia

https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings
W związku z rozwojem systemów OPI PIB systematycznie prowadzone są zapisy na szkolenia z zakresu POL-on 2.0 i PBN 2.0.
Lokalizacja: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Aleja Niepodległości 188b Sala 101
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Oferta szkoleń: https://zgloszenia.opi.org.pl/
Oferta filmów szkoleniowych na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-27-plany-ncn-otwarty-dostep
Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br.
Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, spójna polityka Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzająca do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.
We wrześniu 2018 r. Dyrektor Centrum wraz z 10 liderami europejskich agencji finansujących badania naukowe utworzyli koalicję, tzw. cOAllition S, której priorytetowym założeniem było dążenie do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Priorytety działań cOAlition S opisano w dokumencie zwanym Plan S. Więcej informacji na temat założeń Planu S można znaleźć na stronie cOAlition S  https://www.coalition-s.org/   oraz w pliku Ścieżki publikacyjne zgodne z Planem S. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/plan-s-sciezki-publikacyjne.pdf

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe zarządzenie JM Rektora dotyczące ewaluacji działalności naukowej w 2021 r.

http://www3.sum.edu.pl/files/24691/zarz_025_20.pdf
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2020-02-20 zmieniające Zarządzenie Nr 207/2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu.
Osoby deklarujące jedną dyscyplinę wypełniają załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020, a osoby deklarujące dwie dyscypliny wypełniają załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 207/2018.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]