Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed

ZADANIE

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” – w zakresie pakietu  nr 2. (Biobank)”.

OPIS

Celem bezpośrednim Projektu i prac budowlanych jest powstanie nowego budynku w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18. Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo – wdrożeniowego poprzez utworzenie sieci ściśle ze sobą powiązanej grupy wysokospecjalistycznych laboratoriów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań, a także umożliwiających produkcję wyrobów medycznych opartych na tkankach i komórkach ludzkich co pozwoli  wpisać się w inteligentne specjalizacje regionu śląskiego. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem szybów dźwigowych oraz dostawa i montaż urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.