logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

2020-03-19 22:41:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Na wersji produkcyjnej systemu POL-on wdrożony został formularz umożliwiający przesłanie do ministerstwa danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019. Formularz jest dostępny w systemie POL-on 1.0, w module „Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych”, w którym znajduje się opcja „Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji”.
Dostęp do formularza daje rola INST_PR_SPR.

Więcej informacji dotyczących formularza znajduje się na stornach pomocy (http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł pracowników – rozluźnienie walidacji w kontekście stanowisk uczelnianych

2020-03-19 22:50:29
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Dla podmiotów typu uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, uczelnie kościelne zostały rozluźnione reguły nakazujące bezwzględne korzystanie z nowej siatki stanowisk od dnia 2018-10-01.
Modyfikacja, która została wprowadzona umożliwia posługiwanie się zarówno starą siatką jak i nową siatką aż do 2020-09-30.
Po tej dacie system będzie wymagał już bezwzględnego przejścia na nową siatkę stanowisk.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 18.03.2020 roku została wdrożona nowa wersja aplikacji ORPPD, która umożliwia deponowanie prac dyplomowych z pominięciem informacji o jednostce podstawowej. W celu umożliwienia stopniowego wdrażania zmian w systemach informatycznych, został zachowany obecnie obowiązujący numer wersji schematu metadanych (2.0.0). Więcej informacji zostanie opublikowanych wkrótce na stronach pomocy technicznej https://polon.nauka.gov.pl/polon/zasilanie-orppd1

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Przesunięcie terminu złożenia raportów

19.03.2020
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych w ramach poniższych strumieni finansowania według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.:
1. inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową współfinansowane ze źródeł zagranicznych,
2. utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej,
3. programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,
oraz raporty roczne składane na podstawie:
4. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych § 13,
5. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) § 9 ust. 3,
6. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]